Maatwerk voor elke leerling

Geen leerling is gelijk. Leerlingen komen binnen bij Instituut Blankestijn met hun individuele wensen en behoeften. Daar stemmen wij het onderwijs op af.

Binnen de kleine groepen is er volop gelegenheid om te differentiëren. Daarnaast worden er voor leerlingen die dat nodig hebben individuele lessen ingeroosterd, meestal op tijdelijke basis.

Aan het begin van een schooljaar stelt een begeleider, samen met de leerling, een persoonlijk leerplan op. Dat plan wordt in de loop van het schooljaar verschillende keren geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De doelen kunnen vakinhoudelijk zijn, maar ook betrekking hebben op werkhouding of op omgang met docenten en medeleerlingen.

Samen zoeken we uit wat het beste past bij een leerling. Dat kan betekenen dat de leerling ‘gewoon’ meedraait met een groep, maar ook dat hij of zij enkele vakken gaat volgen op een hoger niveau of een of meer extra vakken gaat proberen. Als een programma zwaar valt, kan besloten worden om enkele vakken in het huidige jaar af te ronden en enkele in het volgende. Dit soort beslissingen wordt altijd genomen in nauw overleg met de ouders.

Leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld het plannen, omgaan met spanning of vakinhoudelijke zaken worden individueel of in kleine groepjes begeleid.

Samen met de leerling en de ouders zoeken we naar het beste traject en daarin naar de aanpak die het effectiefst is. Instituut Blankestijn geeft geen confectieonderwijs, van ons mag u maatwerk verwachten.